Thời khóa biểu số 3 - HK1 - Năm học 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 04/12/2017) -