DANH SÁCH GIÁO VIÊN THPT HẠNG III CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG LÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THPT HẠNG II THEO CÁC TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH TẠI TT 34/2021/TT-BGDĐT

Các văn bản liên quan:https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=204821

https://drive.google.com/file/d/1tQUG5kV3qy1dcgDkvRR93HpTJ6DsvlFV/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1Wrt5DaouBFaSQzFsxilUgW_S1AKVOrqv/view?usp=drive_link

https://docs.google.com/document/d/1QZg4rwPlfrllSeBKDNGUH4CRFerwRqz_/edit?usp=drive_link&ouid=112815180764508651548&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1TOUTPwpDwkck7xHUjeRyqU-zYGtp4tvq/view?usp=drive_link

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *