Thời khóa biểu số 4 HK2 năm học 2021-2022 (Thực hiện từ 28 tháng 3 năm 2022)

Trường THPT Ngọc Tảo
10A1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Văn Sử Tin Toán CC
NhànV Phương Sử MinhTin LoanT LoanT
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 CN Anh Hóa TANN Địa
LanCN Thảo A ThắmH Thảo A HiềnĐ
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Văn Anh Toán Hóa TD
NhànV Thảo A LoanT ThắmH ĐạiTD
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Toán Hóa Tin Anh Văn
LoanT ThắmH MinhTin Thảo A NhànV
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 CN Toán TD GDQP
LanCN LoanT ĐạiTD OanhQP T.MinhL
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Sinh GDCD Sử SH
Hưởng Si SâmCD Phương Sử T.MinhL LoanT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Hóa Văn Sử Địa CC
Thúy H NhànV Phương Sử HiềnĐ PhươngL
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Hóa GDQP Anh CN Văn
Thúy H OanhQP HHùng A LanCN NhànV
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 CN Hóa Văn Toán Toán
LanCN Thúy H NhànV NgaTo NgaTo
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Tin Anh TD TANN
MinhTin HHùng A ĐạiTD HHùng A PhươngL
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Sinh Anh Toán Toán TD
Hưởng Si HHùng A NgaTo NgaTo ĐạiTD
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 GDCD Sử Tin SH
SâmCD Phương Sử MinhTin PhươngL PhươngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Toán Anh CN Văn CC
TâmT Thảo A LanCN HảiV Hưởng Si
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Tin Anh Hóa Sử
MinhTin Đ.HàL Thảo A ThôngH Nga Sử
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Toán TD Văn Văn
TâmT ĐạiTD Đ.HàL HảiV HảiV
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 GDCD Hóa Hóa TD TANN
SâmCD ThôngH ThôngH ĐạiTD Thảo A
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Địa Anh CN Toán Sử
VânĐ Thảo A LanCN TâmT Nga Sử
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Tin Toán Sinh GDQP SH
MinhTin TâmT Hưởng Si OanhQP Hưởng Si
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 TANN Sử GDCD Toán CC
Ng.Thủy A Nga Sử SâmCD TâmT Bình Si
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Anh Tin CN Hóa TD
Ng.Thủy A MinhTin LanCN NhungH Dũng TD
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Văn Văn Toán Anh
NgaV NgaV TâmT D.MinhL Ng.Thủy A
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Địa Văn Sử Tin
VânĐ NgaV Nga Sử D.MinhL MinhTin
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Hóa Toán Toán CN TD
NhungH TâmT TâmT LanCN Dũng TD
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 GDQP Anh Sinh Hóa SH
OanhQP Ng.Thủy A Bình Si NhungH Bình Si
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Hóa Toán TANN CN CC
Tuyết H TuyênT Ng.Thủy A Huyền Si Phương Sử
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 GDQP Anh Toán Tin Hóa
OanhQP Ng.Thủy A TuyênT NgaTin Tuyết H
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Hóa Anh Văn Văn
T.MinhL Tuyết H Ng.Thủy A NgaV NgaV
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Sinh CN Tin Văn GDCD
Bình Si Huyền Si NgaTin NgaV SâmCD
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Sử TD Địa Toán
Phương Sử Dũng TD VânĐ T.MinhL TuyênT
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Sử TD Toán Anh SH
Phương Sử Dũng TD TuyênT Ng.Thủy A Phương Sử
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Sử Sinh Văn Toán CC
Phương Sử Huyền Si NgaV L.AnhT L.AnhT
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Địa CN Tin
VânĐ Huyền Si NgaTin NghĩaL NghĩaL
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Anh Anh TANN GDQP GDCD
Hải A Hải A Hải A OanhQP TranhCD
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Anh Anh Hóa Tin Toán
Hải A Hải A HoàngH NgaTin L.AnhT
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Hóa Văn Văn TD Sử
HoàngH NgaV NgaV Dũng TD Phương Sử
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Toán Toán TD CN SH
L.AnhT L.AnhT Dũng TD Huyền Si L.AnhT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Toán Toán Sử CC
PhúcT PhúcT HuyLy Phương Sử HuyLy
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Văn Văn TD Sinh Anh
NgaV NgaV Dũng TD Huyền Si An A
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 GDQP CN TANN Anh
OanhQP Huyền Si HuyLy An A An A
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Sử Tin Toán Hóa GDCD
Phương Sử YếnTin PhúcT HoàngH TranhCD
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Văn Hóa TD Anh Anh
NgaV HoàngH Dũng TD An A An A
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Toán CN Địa Tin SH
PhúcT Huyền Si MinhĐ YếnTin HuyLy
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A8
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Văn Văn Toán Sử CC
NgaV NgaV PhúcT Hường Sử Huyền Si
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 CN Hóa Văn TD Anh
Huyền Si ThắmH NgaV Dũng TD Thảo A
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 GDCD Anh Sinh Hóa
D.MinhL TranhCD Thảo A Huyền Si ThắmH
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 CN Anh Sử Toán Toán
Huyền Si Thảo A Hường Sử PhúcT PhúcT
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Anh GDQP Tin TANN Địa
Thảo A OanhQP YếnTin Thảo A MinhĐ
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Toán Tin TD SH
D.MinhL PhúcT YếnTin Dũng TD Huyền Si
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A9
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 CN Sử Địa GDQP CC
Huyền Si Hường Sử MinhĐ OanhQP MinhĐ
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 TANN TD Anh Hóa
HHùng A LươngL QuyếtTD HHùng A ThôngH
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Toán GDCD Anh CN
LươngL LoanT TranhCD HHùng A Huyền Si
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Anh Văn Toán Hóa Tin
HHùng A HảiV LoanT ThôngH YếnTin
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Văn Văn TD Toán Anh
HảiV HảiV QuyếtTD LoanT HHùng A
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Sinh Tin Toán Sử SH
Huyền Si YếnTin LoanT Hường Sử MinhĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Toán GDQP Sử Văn CC
HoànT OanhQP Nga Sử HươngV HươngV
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Anh TANN Hóa Toán Toán
An A An A ThôngH HoànT HoànT
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Toán Anh Anh CN
HoànT An A An A LanCN T.MinhL
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Sử TD Tin CN Hóa
Nga Sử ĐạiTD YếnTin LanCN ThôngH
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Địa TD Anh Tin GDCD
BìnhĐ ĐạiTD An A YếnTin TranhCD
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Văn Văn Sinh SH
T.MinhL HươngV HươngV Bình Si HươngV
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 CN Anh Địa Sinh CC
LanCN Hiền A BìnhĐ Bình Si Hường Sử
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 GDCD Anh Sử Toán Hóa
TranhCD Hiền A Hường Sử QuỳnhT BíchH
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Hóa GDQP TD Văn Toán
BíchH OanhQP ĐạiTD NhànV QuỳnhT
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Văn Văn Tin CN
D.MinhL NhànV NhànV YếnTin LanCN
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Anh TANN Toán TD Sử
Hiền A Hiền A QuỳnhT ĐạiTD Hường Sử
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Tin Toán Anh SH
YếnTin D.MinhL QuỳnhT Hiền A Hường Sử
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Hóa Toán Sinh Văn CC
BíchH L.AnhT Bình Si NhànV BìnhĐ
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Địa Sử Văn Văn
BìnhĐ Nga Sử NhànV NhànV PhươngL
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 GDCD CN Hóa Sử GDQP
TranhCD LanCN BíchH Nga Sử OanhQP
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Toán Toán Anh TD
PhươngL L.AnhT L.AnhT Trang A QuyếtTD
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Tin Tin Anh Anh TANN
YếnTin YếnTin Trang A Trang A Trang A
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 CN Anh Toán TD SH
LanCN Trang A L.AnhT QuyếtTD BìnhĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Văn Văn Toán Toán CC
HảiV HảiV HảoT HảoT SâmCD
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Hóa TD GDQP Tin GDCD
BíchH QuyếtTD OanhQP MinhTin SâmCD
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Toán Tin Sử Hóa
HảoT MinhTin Nga Sử T.MinhL BíchH
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Anh Anh TANN TD Sinh
Trang A Trang A Trang A QuyếtTD Bình Si
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Anh Sử Văn CN
Trang A T.MinhL Nga Sử HảiV LanCN
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Anh Toán CN Địa SH
Trang A HảoT LanCN BìnhĐ SâmCD
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Hóa Sinh Toán CC
LươngL Thúy H Hưởng Si TuyênT HiềnĐ
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Anh Tin Toán Hóa
LươngL HHùng A MinhTin TuyênT Thúy H
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Sử Văn Anh TD TANN
Nga Sử HảiV HHùng A QuyếtTD HHùng A
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 CN Tin Anh Văn Văn
LanCN MinhTin HHùng A HảiV HảiV
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Sử CN Toán Anh GDQP
Nga Sử LanCN TuyênT HHùng A OanhQP
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Toán TD Địa GDCD SH
TuyênT QuyếtTD HiềnĐ SâmCD HiềnĐ
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 GDQP Anh Sử CN CC
OanhQP Ng.Thủy A Hường Sử LanCN Ng.Thủy A
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 GDCD Văn Anh TD
SâmCD LongV Đ.HàL Ng.Thủy A QuyếtTD
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 TANN Hóa Anh Tin
Ng.Thủy A Đ.HàL ThắmH Ng.Thủy A MinhTin
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Hóa CN TD Tin Sử
ThắmH LanCN QuyếtTD MinhTin Hường Sử
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Địa Toán Toán Văn Văn
HiềnĐ HuyềnT HuyềnT LongV LongV
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Anh Sinh Toán Toán SH
Ng.Thủy A Hưởng Si HuyềnT HuyềnT Ng.Thủy A
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC GDQP CN TD Sinh
HảoT SơnQP LinhCN LuyệnTD Thùy Si
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Sử TANN Địa TD Toán
Hường Sử Phượng A MinhĐ LuyệnTD HảoT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Hóa Văn CN Toán Anh
BíchH HợpV LinhCN HảoT Phượng A
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Anh GDCD Toán
Phượng A HuyLy HuyLy HươngCD HảoT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Hóa Hóa Văn Văn Anh
BíchH BíchH HợpV HợpV Phượng A
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Sinh Tin Toán SH
Thùy Si YếnTin HảoT HuyLy HảoT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Toán Sinh Hóa CN
HoànT HoànT Thùy Si Thường H LinhCN
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Anh Địa Toán Sử TANN
Đ hùng A MinhĐ HoànT Hường Sử Đ hùng A
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Văn TD GDQP Anh
PhượngV LuyệnTD SơnQP Đ hùng A KhoaL
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 GDCD TD Toán Tin Anh
HươngCD LuyệnTD HoànT YếnTin Đ hùng A
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 CN Hóa Hóa Văn Văn
LinhCN Thường H Thường H PhượngV PhượngV
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Toán Sinh SH
KhoaL KhoaL HoànT Thùy Si HoànT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC TD Sinh Toán Toán
TuyếnL LuyệnTD Bình Si TrungT TrungT
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Văn Văn Sử Hóa Toán
Diễm V Diễm V Hường Sử Tuyết H TrungT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 GDQP Anh CN
SơnQP Phượng A TuyếnL TuyếnL LinhCN
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Toán GDCD Anh TD TANN
TrungT HươngCD Phượng A LuyệnTD Phượng A
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Địa CN Tin Hóa Hóa
MinhĐ LinhCN YếnTin Tuyết H Tuyết H
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Anh Sinh Văn SH
Phượng A Bình Si TuyếnL Diễm V TuyếnL
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Anh Hóa Hóa Sinh
QuỳnhT Hương A QuyềnH QuyềnH Bình Si
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Sử Toán Văn Địa
D.MinhL Hường Sử QuỳnhT Diễm V MinhĐ
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Anh GDQP CN TD Toán
Hương A SơnQP ThoaCN LuyệnTD QuỳnhT
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Sinh Tin TD Hóa GDCD
Bình Si YếnTin LuyệnTD QuyềnH HươngCD
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 CN TANN Anh
ThoaCN D.MinhL D.MinhL Hương A Hương A
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Văn Văn Toán Toán SH
Diễm V Diễm V QuỳnhT QuỳnhT QuỳnhT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Hóa Hóa Toán Anh
NhungH NhungH NhungH HoànT Hương A
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 TD Hóa Toán Sử
LuyệnTD NhungH LươngL HoànT Hường Sử
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 TD TANN Anh
LươngL LươngL LuyệnTD Hương A Hương A
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Toán Sinh Văn Văn CN
HoànT Bình Si Diễm V Diễm V ThoaCN
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 GDCD Địa Anh Tin CN
MaiCD MinhĐ Hương A YếnTin ThoaCN
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Sinh GDQP Văn Toán SH
Bình Si SơnQP Diễm V HoànT NhungH
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Văn Văn Toán
D.HàL HuyềnV HuyềnV ThuỷT D.HàL
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Anh Sinh Hóa Địa Toán
Phượng A Nghĩa Si ThôngH MinhĐ ThuỷT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Toán CN TANN Anh GDCD
ThuỷT ThoaCN Phượng A Phượng A MaiCD
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 TD Hóa CN Tin Toán
LuyệnTD ThôngH ThoaCN VươngTin ThuỷT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Sử Anh TD Văn Sinh
Hải Sử Phượng A LuyệnTD HuyềnV Nghĩa Si
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 GDQP Anh SH
SơnQP Phượng A D.HàL D.HàL D.HàL
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Toán TD GDQP CN
TâmT TâmT LuyệnTD SơnQP P.HàCN
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Toán Anh Văn Sinh Hóa
TâmT Đ hùng A Diễm V Nghĩa Si ThôngH
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Anh Sử TANN
Đ hùng A T.MinhL T.MinhL Hải Sử Đ hùng A
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Văn Văn Hóa Anh Toán
Diễm V Diễm V ThôngH Đ hùng A TâmT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Tin Sinh Địa TD GDCD
YếnTin Nghĩa Si MinhĐ LuyệnTD MaiCD
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 CN Anh Toán SH
P.HàCN Đ hùng A T.MinhL TâmT TâmT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A8
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC CN Toán Sinh Văn
SơnQP P.HàCN HàT Bình Si HuyềnV
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 TD TANN Hóa Anh
LươngL LuyệnTD Thảo A ThôngH Thảo A
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 TD Anh Anh Văn Văn
LuyệnTD Thảo A Thảo A HuyềnV HuyềnV
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Hóa Toán Toán Sinh Anh
ThôngH HàT HàT Bình Si Thảo A
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Toán GDCD Sử
LươngL LươngL HàT MaiCD Hải Sử
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Tin CN Địa GDQP SH
YếnTin P.HàCN Dung Đ SơnQP SơnQP
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Toán Văn Văn Sinh CC
HảoT HợpV HợpV Nghĩa Si HợpV
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 GDCD Hóa TANN Anh CN
MaiCD ThôngH An A An A P.HàCN
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Anh Tin Toán Toán
An A D.MinhL VươngTin HảoT HảoT
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Hóa Văn TD Sử
ThôngH D.MinhL HợpV LuyệnTD Hải Sử
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Anh Anh CN TD Địa
An A An A P.HàCN LuyệnTD Dung Đ
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Sinh Văn Toán GDQP SH
Nghĩa Si HợpV HảoT SơnQP HợpV
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Sinh Hóa Anh CC
TuyếnL Nghĩa Si QuyềnH Hiền A Hiền A
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Địa CN Anh Anh TANN
Dung Đ P.HàCN Hiền A Hiền A Hiền A
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Hóa Tin Văn Toán Toán
QuyềnH VươngTin PhượngV ĐàoT ĐàoT
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 TD Văn Văn GDCD
TuyếnL LuyệnTD PhượngV PhượngV MaiCD
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 GDQP TD Toán Toán CN
SơnQP LuyệnTD ĐàoT ĐàoT P.HàCN
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Văn Sinh Anh Sử SH
PhượngV Nghĩa Si Hiền A Hải Sử Hiền A
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Địa Hóa Anh TANN CC
Dung Đ Tuyết H Hương A Hương A Tuyết H
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Sử Toán CN Hóa GDCD
Hải Sử QuỳnhT P.HàCN Tuyết H HươngCD
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Tin Toán Sinh Văn
MinhTin QuỳnhT D.MinhL Thùy Si PhượngV
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Văn Văn Anh TD
PhượngV PhượngV D.MinhL Hương A LuyệnTD
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Sinh CN TD Anh Toán
Thùy Si P.HàCN LuyệnTD Hương A QuỳnhT
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Anh Văn GDQP Toán SH
Hương A PhượngV SơnQP QuỳnhT Tuyết H
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Sinh Toán CN Địa CC
Nghĩa Si ThuỷT LinhCN Dung Đ Nghĩa Si
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Hóa Anh Toán Văn Văn
NhungH Nhung A ThuỷT HuyềnV HuyềnV
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Tin TD Văn Văn
VươngTin D.HàL QuyếtTD HuyềnV HuyềnV
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 TANN Toán CN Anh
D.HàL Nhung A ThuỷT LinhCN Nhung A
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Toán TD GDQP Anh Anh
ThuỷT QuyếtTD SơnQP Nhung A Nhung A
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 GDCD Hóa Sử Sinh SH
HươngCD NhungH Hải Sử Nghĩa Si Nghĩa Si
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Tin Anh Toán CN CC
MinhTin Hương A TrungT LinhCN HươngCD
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Văn Văn Hóa TD Sinh
HuyềnV HuyềnV QuyềnH QuyếtTD Thùy Si
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Văn Văn Toán Toán
D.HàL HuyềnV HuyềnV TrungT TrungT
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 TANN CN Anh Hóa
Hương A LinhCN Hương A D.HàL QuyềnH
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 Địa GDQP Anh TD Sinh
Dung Đ SơnQP Hương A QuyếtTD Thùy Si
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Sử Anh GDCD Toán SH
Hải Sử Hương A HươngCD TrungT HươngCD
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Địa CN Văn CC
KhoaL Dung Đ ThoaCN HợpV ThoaCN
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Toán Toán Anh Sinh Hóa
HàT HàT Nhung A Thùy Si QuyềnH
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Toán Sinh Tin CN TD
HàT Thùy Si MinhTin ThoaCN QuyếtTD
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Sử Hóa Anh Văn Văn
Hải Sử QuyềnH Nhung A HợpV HợpV
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 TANN Anh Anh TD
Nhung A Nhung A Nhung A KhoaL QuyếtTD
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Toán GDCD GDQP Văn SH
HàT HươngCD OanhQP HợpV ThoaCN
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 Anh Tin GDCD Toán CC
Hiền A MinhTin HươngCD QuỳnhT LươngL
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 Anh Hóa Văn Văn Toán
Hiền A QuyềnH LanhV LanhV QuỳnhT
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 Sinh TD Toán CN
Thùy Si QuyếtTD QuỳnhT LươngL ThoaCN
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 Hóa TD Sinh Văn Văn
QuyềnH QuyếtTD Thùy Si LanhV LanhV
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 GDQP Địa TANN Toán Anh
OanhQP Dung Đ Hiền A QuỳnhT Hiền A
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 Anh Sử CN SH
Hiền A Hải Sử LươngL ThoaCN LươngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Anh Sinh Toán
ThuỷT Hải A D.HàL Thùy Si ThuỷT
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 TD Văn Văn Toán Sử
Dũng TD LongV LongV ThuỷT Nga Sử
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 GDQP Hóa Địa Tin Toán
HợpQP BíchH VânĐ VươngTin ThuỷT
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Anh TD Tin Toán -x-
Hải A Dũng TD VươngTin ThuỷT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 CN GDCD Hóa Hóa -x-
P.HàCN MaiCD BíchH BíchH
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Địa Anh Văn SH
D.HàL VânĐ Hải A LongV ThuỷT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Toán Văn Văn
HuyềnT TuyếnL HuyềnT PhượngV PhượngV
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 GDQP Anh Hóa Hóa GDCD
HợpQP HHùng A NhungH NhungH HươngCD
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Địa Toán Tin Sinh Văn
VânĐ HuyềnT NgaTin Hưởng Si PhượngV
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 TD Sử Anh Tin -x-
Dũng TD Phương Sử HHùng A NgaTin
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Anh Toán CN TD -x-
HHùng A HuyềnT P.HàCN Dũng TD
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Toán Địa Hóa SH
HuyềnT TuyếnL VânĐ NhungH HuyềnT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Địa Hóa Hóa
Thúy H HiềnĐ Thúy H Thúy H PhươngL
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Sinh Tin Địa Hóa
Hưởng Si VươngTin HiềnĐ Thúy H PhươngL
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Anh Toán Toán Văn Văn
Phượng A TuyênT TuyênT LongV LongV
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 CN Anh Sử GDQP -x-
ThoaCN Phượng A Phương Sử HợpQP
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Toán TD Tin Anh -x-
TuyênT Dũng TD VươngTin Phượng A
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Văn GDCD TD Toán SH
LongV TranhCD Dũng TD TuyênT Thúy H
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Văn Văn Toán
ĐàoT LanhV LanhV TuyếnL ĐàoT
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Tin GDQP TD Hóa Anh
NgaTin HợpQP Dũng TD QuyềnH Trang A
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Sử Anh Địa Tin
TuyếnL Hải Sử Trang A BìnhĐ NgaTin
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Hóa Hóa Toán Địa -x-
QuyềnH QuyềnH ĐàoT BìnhĐ
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Sinh CN Toán Văn -x-
Nghĩa Si ThoaCN ĐàoT LanhV
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 GDCD TD Anh Toán SH
TranhCD Dũng TD Trang A ĐàoT ĐàoT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Toán Văn Văn
NgaTo NgaTo NhungV NhungV Đ.HàL
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Toán GDQP Hóa Hóa
Đ.HàL NgaTo HợpQP ThắmH ThắmH
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 CN Tin Sử Anh Địa
ThoaCN VươngTin Hải Sử Trang A BìnhĐ
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Toán Địa Anh TD -x-
NgaTo BìnhĐ Trang A Dũng TD
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Toán Tin Hóa Sinh -x-
NgaTo VươngTin ThắmH Nghĩa Si
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 TD Văn GDCD Anh SH
Dũng TD NhungV TranhCD Trang A NgaTo
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Hóa Hóa Văn Anh
Thường H Thường H Thường H LanhV Nhung A
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Sinh Toán Tin GDQP
Nghĩa Si LoanT KhoaL NgaTin HợpQP
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Toán Địa Tin Anh
KhoaL LoanT BìnhĐ NgaTin Nhung A
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Địa Toán TD GDCD -x-
BìnhĐ LoanT Dũng TD SâmCD
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 TD Anh CN Sử -x-
Dũng TD Nhung A LinhCN Hải Sử
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Văn Văn Toán Hóa SH
LanhV LanhV LoanT Thường H Thường H
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC TD Tin CN Toán
Thùy Si ĐạiTD VươngTin LinhCN L.AnhT
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Anh Anh Văn Toán
Ng.Thủy A Ng.Thủy A HươngV KhoaL L.AnhT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Toán Địa GDQP Sử
L.AnhT BìnhĐ HợpQP KhoaL Hải Sử
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 GDCD Tin Địa Hóa -x-
SâmCD VươngTin BìnhĐ Tuyết H
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Hóa Hóa Văn Văn -x-
Tuyết H Tuyết H HươngV HươngV
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 TD Anh Sinh Toán SH
ĐạiTD Ng.Thủy A Thùy Si L.AnhT Thùy Si
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Hóa Toán Địa
Hải A Thúy H PhươngL NgaTo HiềnĐ
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Hóa Địa Anh Tin Văn
Thúy H HiềnĐ Hải A VươngTin HươngV
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Sinh TD Tin GDCD GDQP
Hưởng Si QuyếtTD VươngTin MaiCD HợpQP
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Sử Anh Văn -x-
Phương Sử Hải A HươngV PhươngL
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Văn Văn Toán CN -x-
HươngV HươngV NgaTo ThoaCN
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 TD Anh Toán Toán SH
QuyếtTD Hải A NgaTo NgaTo Hải A
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Địa Toán Văn
NhungV Đ.HàL HiềnĐ L.AnhT NhungV
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Địa GDCD Anh Sử Tin
HiềnĐ HươngCD Đ hùng A Nga Sử NgaTin
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 TD Anh Toán Hóa Sinh
QuyếtTD Đ hùng A L.AnhT ThắmH Hưởng Si
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Tin Toán Anh CN -x-
NgaTin L.AnhT Đ hùng A ThoaCN
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Văn Văn GDQP Hóa -x-
NhungV NhungV HợpQP ThắmH
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Văn TD Toán SH
NhungV QuyếtTD L.AnhT Đ.HàL NhungV
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC GDCD Địa Tin Văn
VânĐ TranhCD VânĐ VươngTin LanhV
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Sử Anh TD Sinh Toán
Nga Sử Trang A ĐạiTD Hưởng Si PhúcT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Anh Văn Văn Địa
Trang A LanhV LanhV VânĐ TuyếnL
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Anh TD GDQP Toán -x-
Trang A ĐạiTD HợpQP PhúcT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Hóa CN Văn Tin -x-
Thường H P.HàCN LanhV VươngTin
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Hóa Toán Toán SH
TuyếnL Thường H PhúcT PhúcT VânĐ
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Toán TD Địa Hóa
TranhCD ĐàoT ĐạiTD HiềnĐ Thường H
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Sử Sinh Anh Địa
KhoaL Nga Sử Hưởng Si Phượng A HiềnĐ
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Toán Tin Văn Văn
ĐàoT NgaTin KhoaL HườngV HườngV
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Toán CN Tin Anh -x-
ĐàoT ThoaCN NgaTin Phượng A
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Anh GDQP Văn Toán -x-
Phượng A HợpQP HườngV ĐàoT
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Văn TD Hóa GDCD SH
HườngV ĐạiTD Thường H TranhCD TranhCD
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Địa Anh Tin
Đ.HàL VânĐ Đ.HàL Nhung A VươngTin
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 TD Sinh Toán GDCD Tin
ĐạiTD Hưởng Si TuyênT HươngCD VươngTin
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Sử Văn Anh Toán Hóa
Hải Sử HườngV Nhung A TuyênT ThắmH
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Toán GDQP Hóa -x-
TuyênT HợpQP ThắmH Đ.HàL
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Văn Văn Toán Anh -x-
HườngV HườngV TuyênT Nhung A
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Địa Văn CN TD SH
VânĐ HườngV P.HàCN ĐạiTD Đ.HàL
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Địa Văn Văn
Dung Đ D.HàL Dung Đ LongV LongV
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Hóa TD Tin Anh Toán
ThắmH ĐạiTD NgaTin HHùng A LoanT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Tin GDQP Sinh Toán Toán
NgaTin HợpQP Hưởng Si LoanT LoanT
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 TD Anh GDCD Văn -x-
ĐạiTD HHùng A SâmCD LongV
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 Hóa Anh Sử CN -x-
ThắmH HHùng A Hải Sử P.HàCN
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Địa Văn Toán SH
Dung Đ D.HàL LongV LoanT Dung Đ
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 CC Địa CN Hóa
P.HàCN Dung Đ P.HàCN PhươngL QuyềnH
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 Toán Tin Hóa TD Sinh
HuyềnT NgaTin QuyềnH ĐạiTD Hưởng Si
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 Toán GDCD Anh Văn Văn
HuyềnT MaiCD Đ hùng A NhungV NhungV
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 Anh Tin TD -x-
Đ hùng A NgaTin PhươngL ĐạiTD
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 GDQP Sử Toán Văn -x-
HợpQP Hải Sử HuyềnT NhungV
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 Anh Địa Toán Văn SH
Đ hùng A Dung Đ HuyềnT NhungV P.HàCN
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A1THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- ToánBT HóaBT HóaBT -x-
HảoT BíchH BíchH
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- ToánBT ToánBT HóaBT LýBT
HảoT HảoT BíchH HuyLy
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- LýBT LýBT ToánBT -x-
HuyLy HuyLy HảoT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A2THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- LýBT HóaBT ToánBT -x-
KhoaL Thường H HoànT
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- ToánBT ToánBT LýBT LýBT
HoànT HoànT KhoaL KhoaL
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- ToánBT HóaBT HóaBT -x-
HoànT Thường H Thường H
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A3THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- ToánBT LýBT HóaBT -x-
TrungT TuyếnL Tuyết H
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- ToánBT HóaBT LýBT LýBT
TrungT Tuyết H TuyếnL TuyếnL
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- ToánBT ToánBT HóaBT -x-
TrungT TrungT Tuyết H
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A4THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- ToánBT ToánBT HóaBT -x-
QuỳnhT QuỳnhT QuyềnH
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- HóaBT HóaBT ToánBT LýBT
QuyềnH QuyềnH QuỳnhT D.MinhL
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- ToánBT LýBT LýBT -x-
QuỳnhT D.MinhL D.MinhL
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A5THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- ToánBT ToánBT LýBT -x-
HoànT HoànT LươngL
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- HóaBT HóaBT ToánBT LýBT
NhungH NhungH HoànT LươngL
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- LýBT HóaBT ToánBT -x-
LươngL NhungH HoànT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A6THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- LýBT ToánBT AnhBT -x-
D.HàL ThuỷT Phượng A
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- ToánBT ToánBT LýBT LýBT
ThuỷT ThuỷT D.HàL D.HàL
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- ToánBT AnhBT AnhBT -x-
ThuỷT Phượng A Phượng A
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A7THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- ToánBT AnhBT AnhBT -x-
TâmT Đ hùng A Đ hùng A
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- LýBT AnhBT ToánBT ToánBT
T.MinhL Đ hùng A TâmT TâmT
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- LýBT LýBT ToánBT -x-
T.MinhL T.MinhL TâmT
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11A8THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- LýBT AnhBT AnhBT -x-
LươngL Thảo A Thảo A
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- LýBT ToánBT ToánBT AnhBT
LươngL HàT HàT Thảo A
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- ToánBT ToánBT LýBT -x-
HàT HàT LươngL
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D1THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 VănBT VănBT ToánBT ToánBT -x-
HợpV HợpV HảoT HảoT
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 ToánBT ToánBT VănBT AnhBT -x-
HảoT HảoT HợpV An A
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 AnhBT AnhBT -x- -x- -x-
An A An A
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D2THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 VănBT AnhBT AnhBT ToánBT -x-
PhượngV Hiền A Hiền A ĐàoT
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 AnhBT VănBT ToánBT ToánBT -x-
Hiền A PhượngV ĐàoT ĐàoT
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 ToánBT VănBT -x- -x- -x-
ĐàoT PhượngV
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D3THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 AnhBT VănBT VănBT ToánBT -x-
Hương A PhượngV PhượngV QuỳnhT
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 ToánBT ToánBT AnhBT VănBT -x-
QuỳnhT QuỳnhT Hương A PhượngV
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 ToánBT AnhBT -x- -x- -x-
QuỳnhT Hương A
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D4THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 AnhBT ToánBT ToánBT VănBT -x-
Nhung A ThuỷT ThuỷT HuyềnV
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 AnhBT VănBT ToánBT ToánBT -x-
Nhung A HuyềnV ThuỷT ThuỷT
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 AnhBT VănBT -x- -x- -x-
Nhung A HuyềnV
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D5THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 VănBT ToánBT AnhBT AnhBT -x-
HuyềnV TrungT Hương A Hương A
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 VănBT AnhBT ToánBT ToánBT -x-
HuyềnV Hương A TrungT TrungT
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 VănBT ToánBT -x- -x- -x-
HuyềnV TrungT
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D6THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 ToánBT AnhBT AnhBT VănBT -x-
HàT Nhung A Nhung A HợpV
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 VănBT ToánBT ToánBT AnhBT -x-
HợpV HàT HàT Nhung A
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 ToánBT VănBT -x- -x- -x-
HàT HợpV
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
11D7THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 VănBT ToánBT ToánBT AnhBT -x-
LanhV QuỳnhT QuỳnhT Hiền A
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 VănBT AnhBT AnhBT ToánBT -x-
LanhV Hiền A Hiền A QuỳnhT
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 VănBT ToánBT -x- -x- -x-
LanhV QuỳnhT
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D1THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D2THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D3THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D4THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D5THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D6THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12D7THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A1THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A2THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A3THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A4THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A5THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A6THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
12A7THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A1THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 ToánBT HóaBT LýBT LýBT -x-
LoanT ThắmH T.MinhL T.MinhL
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 HóaBT HóaBT ToánBT ToánBT -x-
ThắmH ThắmH LoanT LoanT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 ToánBT LýBT -x- -x- -x-
LoanT T.MinhL
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A2THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 ToánBT HóaBT HóaBT LýBT -x-
NgaTo Thúy H Thúy H PhươngL
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 LýBT LýBT ToánBT HóaBT -x-
PhươngL PhươngL NgaTo Thúy H
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 ToánBT ToánBT -x- -x- -x-
NgaTo NgaTo
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A3THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 HóaBT HóaBT LýBT ToánBT -x-
ThôngH ThôngH Đ.HàL TâmT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 ToánBT LýBT LýBT HóaBT -x-
TâmT Đ.HàL Đ.HàL ThôngH
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 ToánBT ToánBT -x- -x- -x-
TâmT TâmT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A4THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 HóaBT ToánBT ToánBT LýBT -x-
NhungH TâmT TâmT D.MinhL
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 LýBT LýBT ToánBT ToánBT -x-
D.MinhL D.MinhL TâmT TâmT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 HóaBT HóaBT -x- -x- -x-
NhungH NhungH
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A5THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 LýBT LýBT HóaBT ToánBT -x-
T.MinhL T.MinhL Tuyết H TuyênT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 HóaBT HóaBT ToánBT ToánBT -x-
Tuyết H Tuyết H TuyênT TuyênT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 LýBT ToánBT -x- -x- -x-
T.MinhL TuyênT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A6THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 ToánBT ToánBT LýBT AnhBT -x-
L.AnhT L.AnhT NghĩaL Hải A
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 ToánBT LýBT LýBT AnhBT -x-
L.AnhT NghĩaL NghĩaL Hải A
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 AnhBT ToánBT -x- -x- -x-
Hải A L.AnhT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A7THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 AnhBT AnhBT ToánBT ToánBT -x-
An A An A PhúcT PhúcT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 AnhBT ToánBT ToánBT LýBT -x-
An A PhúcT PhúcT HuyLy
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 LýBT LýBT -x- -x- -x-
HuyLy HuyLy
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A8THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 ToánBT LýBT LýBT AnhBT -x-
PhúcT D.MinhL D.MinhL Thảo A
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 ToánBT AnhBT AnhBT LýBT -x-
PhúcT Thảo A Thảo A D.MinhL
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 ToánBT ToánBT -x- -x- -x-
PhúcT PhúcT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10A9THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 AnhBT LýBT ToánBT ToánBT -x-
HHùng A LươngL LoanT LoanT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 ToánBT LýBT LýBT AnhBT -x-
LoanT LươngL LươngL HHùng A
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 AnhBT ToánBT -x- -x- -x-
HHùng A LoanT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D1THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 ToánBT VănBT AnhBT AnhBT -x-
HoànT HươngV An A An A
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 VănBT VănBT AnhBT ToánBT -x-
HươngV HươngV An A HoànT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 ToánBT ToánBT -x- -x- -x-
HoànT HoànT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D2THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 ToánBT ToánBT AnhBT VănBT -x-
QuỳnhT QuỳnhT Hiền A NhànV
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 AnhBT AnhBT VănBT VănBT -x-
Hiền A Hiền A NhànV NhànV
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 ToánBT ToánBT -x- -x- -x-
QuỳnhT QuỳnhT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D3THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 AnhBT VănBT VănBT ToánBT -x-
Trang A NhànV NhànV L.AnhT
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 VănBT AnhBT ToánBT ToánBT -x-
NhànV Trang A L.AnhT L.AnhT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 ToánBT AnhBT -x- -x- -x-
L.AnhT Trang A
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D4THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 VănBT VănBT ToánBT AnhBT -x-
HảiV HảiV HảoT Trang A
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 VănBT ToánBT ToánBT AnhBT -x-
HảiV HảoT HảoT Trang A
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 AnhBT ToánBT -x- -x- -x-
Trang A HảoT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D5THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 ToánBT ToánBT AnhBT VănBT -x-
TuyênT TuyênT HHùng A HảiV
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 AnhBT ToánBT VănBT VănBT -x-
HHùng A TuyênT HảiV HảiV
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 ToánBT AnhBT -x- -x- -x-
TuyênT HHùng A
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
10D6THEM
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 VănBT ToánBT AnhBT AnhBT -x-
LongV HuyềnT Ng.Thủy A Ng.Thủy A
C3 -x- -x- -x- -x- -x-
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 VănBT VănBT ToánBT ToánBT -x-
LongV LongV HuyềnT HuyềnT
C5 -x- -x- -x- -x- -x-
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- -x- -x- -x- -x-
S7 AnhBT ToánBT -x- -x- -x-
Ng.Thủy A HuyềnT
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
K12A1THEM Nhóm lớp tự động
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2
C2
S3
C3
S4
C4
S5
C5
S6
C6
S7
C7
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
TN1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- HóaBT HóaBT HóaBT -x-
BíchH BíchH BíchH
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- LýBT LýBT SinhBT -x-
D.HàL D.HàL Thùy Si
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- SinhBT SinhBT LýBT -x-
Thùy Si Thùy Si D.HàL
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
TN2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- SinhBT HóaBT LýBT -x-
Thùy Si NhungH TuyếnL
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- SinhBT LýBT LýBT -x-
Thùy Si TuyếnL TuyếnL
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- HóaBT HóaBT SinhBT -x-
NhungH NhungH Thùy Si
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
TN3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- HóaBT HóaBT HóaBT -x-
Thúy H Thúy H Thúy H
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- LýBT LýBT LýBT -x-
PhươngL PhươngL PhươngL
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- SinhBT SinhBT SinhBT -x-
Hưởng Si Hưởng Si Hưởng Si
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
TN4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- LýBT LýBT HóaBT -x-
TuyếnL TuyếnL QuyềnH
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- LýBT HóaBT HóaBT -x-
TuyếnL QuyềnH QuyềnH
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- SinhBT SinhBT SinhBT -x-
Nghĩa Si Nghĩa Si Nghĩa Si
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
TN5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- LýBT LýBT HóaBT -x-
KhoaL KhoaL Thường H
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- SinhBT SinhBT SinhBT -x-
Bình Si Bình Si Bình Si
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- LýBT HóaBT HóaBT -x-
KhoaL Thường H Thường H
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
XH1
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- DiaBT GDCDBT SuBT -x-
BìnhĐ TranhCD Hải Sử
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- SuBT GDCDBT SuBT -x-
Hải Sử TranhCD Hải Sử
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- GDCDBT DiaBT DiaBT -x-
TranhCD BìnhĐ BìnhĐ
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
XH2
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- SuBT DiaBT DiaBT -x-
Hải Sử BìnhĐ BìnhĐ
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- GDCDBT SuBT GDCDBT -x-
TranhCD Hải Sử TranhCD
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- DiaBT SuBT GDCDBT -x-
BìnhĐ Hải Sử TranhCD
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
XH3
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- GDCDBT DiaBT DiaBT -x-
MaiCD HiềnĐ HiềnĐ
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- SuBT GDCDBT SuBT -x-
Phương Sử MaiCD Phương Sử
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- DiaBT GDCDBT SuBT -x-
HiềnĐ MaiCD Phương Sử
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
XH4
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- DiaBT GDCDBT SuBT -x-
HiềnĐ HươngCD Nga Sử
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- GDCDBT GDCDBT SuBT -x-
HươngCD HươngCD Nga Sử
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- SuBT DiaBT DiaBT -x-
Nga Sử HiềnĐ HiềnĐ
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
XH5
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- DiaBT DiaBT GDCDBT -x-
VânĐ VânĐ SâmCD
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- GDCDBT SuBT GDCDBT -x-
SâmCD Phương Sử SâmCD
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- SuBT SuBT DiaBT -x-
Phương Sử Phương Sử VânĐ
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
XH6
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- GDCDBT SuBT GDCDBT -x-
TranhCD Nga Sử TranhCD
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- SuBT DiaBT DiaBT -x-
Nga Sử VânĐ VânĐ
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- DiaBT GDCDBT SuBT -x-
VânĐ TranhCD Nga Sử
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
XH7
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- GDCDBT SuBT GDCDBT -x-
HươngCD Hải Sử HươngCD
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- DiaBT DiaBT GDCDBT -x-
MinhĐ MinhĐ HươngCD
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- SuBT DiaBT SuBT -x-
Hải Sử MinhĐ Hải Sử
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
XH8
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- GDCDBT GDCDBT SuBT -x-
SâmCD SâmCD Hường Sử
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- DiaBT GDCDBT SuBT -x-
Dung Đ SâmCD Hường Sử
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- SuBT DiaBT DiaBT -x-
Hường Sử Dung Đ Dung Đ
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57
Trở lên trên đỉnh
Trường THPT Ngọc Tảo
XH9
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
S2 -x- -x- -x- -x- -x-
C2 -x- -x- -x- -x- -x-
S3 -x- -x- -x- -x- -x-
C3 -x- SuBT DiaBT GDCDBT -x-
Hường Sử Dung Đ MaiCD
S4 -x- -x- -x- -x- -x-
C4 -x- -x- -x- -x- -x-
S5 -x- -x- -x- -x- -x-
C5 -x- GDCDBT DiaBT DiaBT -x-
MaiCD Dung Đ Dung Đ
S6 -x- -x- -x- -x- -x-
C6 -x- GDCDBT SuBT SuBT -x-
MaiCD Hường Sử Hường Sử
S7 -x- -x- -x- -x- -x-
C7 -x- -x- -x- -x- -x-
TKB tạo ra với FET phiên bản 6.1.3 vào lúc 26/03/2022 08:57

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *